کیسهها مهم ابعاد 9 × 5/18 سانتیمتر و منافذی به قطر 48 میکرومتر بودند. پس از برداشتن کیسهها از شکمبه عمل شستشو به وسیله دست انجام شد. از تیمارهای گزینه حیث 4 تکرار ( در هر گاو نر 2 تکرار) در زمانهای 2، 4، 8، 16، 24، 48 و72 ساعت در شکمبه قرار گرفت. مدت زمانه قرار گرفتن نمونه در شکمبه میباشد. به جهت گزینش نسبت ناپدید شدن در زمانه صفر کیسههای حاوی نمونه در پایین شیر آب شسته شدند. به دلیل نوسانات بازار مواد آزمایشگاهی، بها اسید فرمیک BASF روزانه انتخاب می شود. ادله این تفاوت می تواند به واسطه از دست رفتن ترکیبات غیرپروتئینی (همانند سلولز) در هنگام به کارگیری از اسید فرمیک اسید شیمی یازدهم بر سیلاژ باشد. همین ماده واسطه مهمی در سنتز شیمیایی میباشد و به طور طبیعی ایجاد می شود. وضعیت مایع ، میست و اسپری همین ماده ( رقیق یا غلیظ ) باعث سوختگی شدید ، التهاب و صدمه به قرینه و کوری می شود . P)، اما این تفاوت به جهت سیلاژ حاوی اسید فرمیک-اسید سولفوریک در مقایسه اهمیت علف پژمرده شده یونجه معنی دار نبود. ولی در برابر فولاد ضد زنگ بی اثر می باشد که آن هم بستگی به عیار فولاد آن دارد. همین اسید می تواند اساسی خواص میکروب کشی، کندوها را در برابر کنه های مزاحم حفظ کند. فرمیک اسید ایجاد چین در گالن های 25 کیلوگرمی و مهم % خلوص 85 % مهیا تحویل به مشتریان می باشد. در دهه 1970 ، هیدرولیز متیل فرمت به متانول و اسید فرمیک به صورت تجاری بوسیله شرکت های متفاوت به روشی قابلیت پذیر اقتصادی گسترش دیتا شد. پراستیک اسید (CH3CO3H) که در آب محلول است، بوی تندی داراست و مایعی بی رنگ است. اسید فرمیک مایعی بی رنگ حساس بوی تند می باشد که دارای آب و عمده حلال های آلی قطبی قابل اختلاط میباشد و تا حدی در هیدروکربن ها محلول می باشد. دارای آب و بخش اعظمی از حلال های قطبی تماماً قابل اختلاط هست البته تنها تا حدی دارای هیدروکربن ها قابل اختلاط است. در اینجا بیشتر به بررسی وب سایت اسید فرمیک در عسل.