به کار می رود.ساختارِ تشکیل دهنده این نوع دریچه ، کاغذ ی فِلَتِ چهارگوش بصورتِ بافریم و فارغ از قاب می باشد که در مرکزِ آن، روزنه گرد پررنگ در قطرهای متنوع قابل تعبیه و کارگزاری می باشد. در سیستم برگشت هوا نیازی به تعبیه ی دمپر در پشت دریچه نیست. جهتِ تنظیمِ میزان هوای عبوری از دریچه تهیه هوا، از تیغه های موازی که توسط یک اهرم که بر بر روی نمای دریچه هوا تعبیه شده، بعنوان دمپر استعمال می شود. طریقه کارگزاشتن روزنه تهیه هوای اسلوت اصلی خارهای جانبی از باطن امکانپذیر می باشد، بطوریکه بر روی نمای دریچه جای پیچ یا زائده ای قابل رویت نباشد. این جور دریچه تهیه هوا همانگونه که از نامش پیداست در سقف کارگزاری شده و حیاتی گونه های متنوع، نقش هوارسانی به محیط های متفاوت را از سقف ایفا می کند. ب- روزنه خطی زاویه دار: همین دریچه عمدتاً بصورت دیواری بکار برده می شود که با زاویه ی ۳۰ درجه هوای درون کانال را به محفظه سوق دهی کند. به کار گیری از روزنه تهیه هوای اسلوت به صورت دارای دمپر و نیز بصورت سوای دمپر امکانپذیر می باشد. دریچه تنظیم هوای خطی اسلوت نیز بصورت بادمپر و فارغ از دمپر قابل ایجاد و عرضه می باشد. دریچه تهیه هوا بصورت دمپردار و بدون دمپر قابل تولید می باشد. دریچههای سقفی به رخ 4 طرفه، 3 طرفه و همچنین 1 طرفه با پرههای ثابت ساخت میشوند. تایل های آرمسترانگ اکثر اوقات حساس نام تایل گچی 60×60 شناخته می‌شوند و از امتیازات اختصاصی به فرد آن می توان دسترسی آسان به تاسیسات بکار گرفته در پشت سقف کاذب اشاره دریچه سقفی شاهرخی کرد. ولی اگر در سیستم برگشت هوا بکار رود لزوماً نیازی به کاربردِ دمپر در ساختار روزنه نیست. روزنه سقفی مشبک که جهتِ مکش بکار می‌رود لزوماً نیاز به دمپر ندارد.دریچه سقفی مشبک را روزنه لانه زنبوری هم می نامند.دریچه سقفی مشبک عموماً برای فضاهایی که نیاز به بیشترین پرتاب هوا داراست استفاده میکنند.