وجود همین تعارض ها ادله تعلق به دنیا متجدد است حتی می توان گفت که فوتبال مظهر تعارض های تجدد میباشد چنانکه هم اکنون آزادی و ضرورت در فوتبال چنان با هم عده شده هست که چیره دست اندرکاران دستور ورزش و حتی عشق مندان متوجه حقیقت حادثه نمیباشند و جمع فی مابین بازی و شغل را نیکی یک موضوع کلیدی بلکه وجهی از پیشرفت و کمال می دانند گواه و دلیل نیز دارا هستند مگر نه همین است که فوتبال جهانی شده و بازیکنان و دوست دارانش روز به روز عمده می شوند و ترفند ها و تاکتیک های نو ای در فعالیت می آید. حرفه غیر از بازی میباشد ولی چندان ساده نباشیم که عالم و کار دنیا را کلیدی مرزبندی های مشهور فی مابین مفاهیم و تقابل های مرسوم تعبیر کنیم. قبول کنیم که فوتبال ترقی کرده میباشد اما این پیشرفت نیکی به شأن و حیثیت بازی بلکه به بازاری شدن آن مربوط است. مفرمایید که بازی تفنّنی مفرّح است و مردمان به آن نیاز دارا هستند و به کارشان می آید این درست هست ولی مردم بازی نمی کنند که داروی درد معلوم باشد و از آن غایتی نمی خواهند بلکه به نفس بازی عشق دارند. هنوز هم اصل اینست که در ورزش ورزشکاران باید به رسوم و قواعد بازی دارای تعهد باشند و درست و با احاطه و مهارت بازی کنند. پس از شکلگیری کامل فوتبال در انگلستان و برگزاری مسابقات مختلف، این ورزش دوست داستنی از روشهایی متعدد به سراسر دنیا صادر شد. پس در مفهوم بازی رشته ای تناقض مخفی است. کنعانی پس از سیاوش یزدانی بیشترین رای را در فی مابین مدافعان قسمتی ۱۴۰۰ آورد و به اینترتیب در ترکیب با این اخبار فوتبال نقل و انتقالات نظرسنجی جای میگیرد. تیمی که اشخاص باطن زمینش کاهش از ۷ بازیکن باشد، حق ادامهٔ بازی را ندارد. معهذا فوتبال یکسره در خدمت همین نظام وجود ندارد زیرا تماشاگران آن هنوز بخش اعظم تماشاگر بازی اند. نمی گویم آنها از بازی زمانه آزادند و مانند تماشاگران المپیادهای یونانی صرفاً برای بازدید به المپ میروند اما به هر درحال حاضر به بازی در زمین فوتبال دل بسته اند و چندان توجهی به بازی روزگار ندارند. اوضاع غالب در دنیا متجدد و بخصوص در مقطع کنونی مقتضی آنست که تمامی چیز به عمل مصرف بیاید، حتی بازی نیز هر یک سری در طینت خویش مصرف کردنی وجود ندارد مستثنی نشده است. در دنیا کثرت از بساطت و از موجودات بسیط نمیتوان دم زد و هر جا بساطت نباشد، اجزای مخلوط ضرورتاً مشکّک یا این که متباین و ضد و نقیض نیستند. به این قیاس در موجودات و در وجود انسان و حتی در تاریخ، متباین ها و متعدد ها اساسی هم توده می شوند و وحدتی هنگامی و موقت به وجود می آورند. مگر این‌که جمع اضداد و متباین ها را بپذیریم من در اینجا از جمع اضداد نمی گویم و به آنچه هگل و مارکس گفته اند کاری ندارم. چنانچه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها بسیار اکثر در آیتم اخبار پرسپولیس فوتبال 11 لطفا به تماشا از وب وب سایت ما.