از مثال های قابل ذکر به جهت دمپر هوا می توان به دمپر هوا بُر اشاره نمود. ضخامت ورق دمپر موازی سازه به بعد ها دمپر قابل تغییر و تحول و افزایش است. ارزش دمپر موازی در مقایسه حیاتی انواعِ دیگر دمپرها ، متناسب و متعادلتر است.اگر بخواهیم به عوامل موثر در بها دمپر موازی اشاره کنیم می بایست موضوعِ بعد ها و ضخامت ورق را در حق تقدم قرار دهیم و بر پایه همین دو آیتم بهیک آنالیز در قیمت دمپر دست پیدا نماییم. در صورتیکه بعدها دمپر از وضعیت معمولی اکثر باشد در ساختار سازه بنا ای نگهدارندهیا کمکی به صورت قید، بعنوان ستون در در بین دمپر ایجاد و تیغه های دمپر را به شکل دوستونی، سه ستونی و یا حتی چهارستونی تعبیه می نمایند که تیغه های دمپر قدرت واجب در انسداد یا این که تنظیمِ هوای عبوری از دمپر را داشته باشند و در برابر فشار هوا تغییر و تحول حالت پیدا ننمایند. تیغه های دمپر۷و۸ طوری تنطیم شده اند که هم زمان اهمیت عملکردِ دسته دمپر یک درمیان و به صورت معکوس فعالیت می کنند و باز و بسته شدنِ تیغه های دمپر به صورت ۷و۸ به رویت می رسد. تیغه های همین دمپر ( دمپر موازی) نیزبه طوری ساخته شده اند که حساس گرفتنِ امر از جور دمپر به شکل هم‌زمان و هماهنگ و دارای سرعت متناسب، در حالتِ باز یا این که بسته اساسی نصفه گشوده قرا گیرند و مقدار هوای عبوری از مجرای هوا (دمپر) را دمپر شبکه هوا تهیه نمایند. همین دسته دمپر مهم تیغه های موازی بوده که اهمیت گرفتن نوع به شکل به طور همزمان و هماهنگ در وضعیت باز یا بسته و نیمه گشوده قرار می گیرند که اصلی همین فعالیت میزان هوای عبوری از مجرای هوا را تهیه و تنظیم می شود. در این وضعیت دمپر توسط نیروی فنر اساسی و بوسیله نیرو موتور بسته میشود. در فصول سرد هم بایستی کارایی شود که هوای گرم به نقاط ذیل فضا سوق دهی شود. دمپر چهارگوش موازی علاوه بر کاربرد آن در در بین کانال هوا می تواند مصارفی دیگر از قبیل تامین و تنظیمِ هوای آزاد اتاقهای ژنراتور و همینطور تنظیم هوای عبوری از مجرای محل ورود و خروجی ِ هوا در سیستم های رفت و برگشتِ هوا در دستگاههای هواساز را به عهده گیرد. ساختارِ کادر و فریمِ دمپر هوابُر هم شبیه دمپر موازی است، البته به لحاظِ بدنه کاملا متفاوت از دیگر اشکال دمپرها است. دمپر چهارگوشِ موازی پُرکاربردترین دمپر در بین کانالی در میانِ انواع دمپرهای چهارگوش است. ساختار دمپر چهارگوشِ موازی اهمیت یک قابِ حجم دار به عمقِ ۱۵ سانتیمتراست که همین عمق سبب میشود تیغه های دمپر در این محدوده و مدار ۱۵ سانتی به راحتی در گردش و باز و بسته شدن باشند. قابِ دمپر چهارگوش موازی علاوه بر عمق ۱۵ سانتی کلیدی یک فِریمِ ۳ سانتیِ دوبل هست که از هرطرف( پشت وجلو) به صورت موازی اصلی ایستاییِ دمپر، نقشِ فلنچِ رابط را حساس شبکه هوا ایفا می نماید و زمان کارگزاری دمپر به کانال، هر طرفِ دمپر حساس این قاب ۳ سانتی به شکل یک لنگه فلنچ به فلنچ نتورک پیچ و فیکس میشود. چنانچه از تالیف همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در گزینه دمپر کانال هوا سردخانه الکترواستیل کجاست لطفا از صفحه ما بخواهید.