همانطور که توضیح دیتا شد این فرآیند گرمازا می باشد که همین گرما نیز برای رفع گرفتگی لوله ها امداد بسیاری می کند. همانطور که گفته شد % خلوص مواد شیمیایی از عامل ها بسیار اهمیت در تعیین بها آن ها هستند. از سود سوزآور در مصارف بهداشتی، کاغذسازی، صنعت سرامیک و صنعت الکل سازی نیز سود پرک 99 درصد استعمال میشود. هر چند در حالا حاضر همین شرکت به تیتر بزرگترین ساخت کننده سود کاستیک پرک اصلی میزان مرغوب بودن بالا و خدمات مطلوب در سرزمین شناخته شده است، لیکن تیم پترو گوهر پارس ضمن افزایش محصول و تامین بازار داخلی و برطرف کردن وابستگی میهن به واردات این کالا تلاشی روز افزون را برای وصال به آرمان های خود که دستیابی به بازارهای حوزه‌ ای و فرامنطقه ای می باشد را سرلوحه فعالیت خود قرار دیتا است. آیا تهیدست سود پرک میباشند ، ما سود مایع و سود پرک ، را از همگی مارک های روز دنیا ، برای کاربردهای شما ارائه می دهیم. سالانه میلیون ها بدن از از ادغام سود پرک به کشورهای مختلف صادر می شود. از سود پرک برای شیرین نمودن زیتون نیز استفاده میشود. دارای اعتنا به توان خورندگی دوچندان بالای سود پرک، استعمال از آن نیاز به رعایت استانداردها و اصول ایمنی را دارد. فرآورده همین فرآیند، مضاعف جاذب رطوبت بوده و محلول در آب هست و در بخش اعظمی از صنعت های گوناگون مورد به کارگیری قرار میگیرد. به جهت نشان دادن اصلی سود سوزآور به یک سری از کاربردهای شناختهشدهتر همین قلیای کار کشته ph سود پرک اشاره میکنیم. این تنها اشارهای مختصر به برخی کاربردهای شناختهشدهتر این ماده شیمیایی میباشد و . جالبتوجه این می باشد که همین ماده شیمیایی دارای تمام خطری که برای آن ابلاغ شد، حتی در صنعت های غذایی نیز کاربرد دارد. این شیوه ایجاد سود سوزآور، فراوان سمی است و امروزه در عالم منسوخشده است.