همین طریق به جهت تعویض روزنه آئورت تایید شده و برای دریچه های دیگر به شرطی که قبلا روزنه بیولوژیک آن ها حساس نحوه جراحی که فعالیت نهاده شده و روزنه قبلی خراب شده هست به کار گیری می شود. تا روزگار ویزیت بوسیله پزشک، از اعضای خانواه تان پرسش کنید که آیا قبیلهپفامیل نزدیکتان بیماریهای قلبی دارند یا این که نه. ممکن هست علامتها و علامت های تنگی روزنه میترال تا تعدادی سال ظاهر نشود. دریچه های دهلیزی بطنی (Atrioventricular valves): شامل روزنه ی سه لتی و میترال. روزنه ی سه لتی (Tricuspid valve): در بین دهلیز و بطن راست قرار گرفته است. این روزنه ها فی مابین دهلیز و بطن قرار گرفته اند. احتمال ایجاد لخته خون در همین روزنه ها قلیل می باشد و آن‌گاه از مهیا سازی در گلوتاآلدئید خاصیت زنده بودن و ایمنی زادد خویش را از دست خواهند داد. در ادامه به چند گزینه از کالا های دریچه هوا اشاره می کنیم. دریچه هوا حیاتی کالا ها و صورت های متنوعی میباشد و در صورتی که برخی از دریچه ها به انتهای انشعاب ها مشابه نباشد و یا این که به لطف به هم متصل نشوند از روش مبدل همین فعالیت انجام خواهد شد. ولی اکثر از همین روزنه ها در نمای داخلی و برای بخش هایی که مهم دکور تناسب پیدا نماید استعمال می شود. دریچه هوایی که در محفظه های بسیار دارای به کارگیری می شوند اهمیت صورت ظاهری مختلفی هستند و از ورود جریان هوای کثیف و یا ذرات گردو غبار خودداری می کنند. نماد های تنگی دریچه میترال، مشابه مشکلات قلبی دیگر از گزاره آنهایی که بصورت خانوادگی به ارث میرسد، می باشند. ساختار هایی هستند که باعث می شوند جریان خون یک طرفه شود. دریچه های میترال و سه لتی به وسیله اتصالاتی فیبروزی که طناب وتری (chordae tendineae) نامیده می شوند و به انتهای آزاد هر لت متصل هستند، حمایت می شوند. روزنه سهلختی یا این که سهلتی سه لت دارد که دهلیز راست را از بطن راست جدا میکند. از یک عدد از اعضای خانواده یا دوستتان بخواهید که زمان مراجعه به دکتر شما را ملازمت و همراهی نماید. تدبیر از سوابق خانوادگیتان می تواند به دکتر شما در تشخیص و درمان بیماریتان کمک نماید. به جهت افرادی که هر گونه نگرانی در مورد دقیقا چه جایی و همینطور راهنمایی در مورد چگونگی به کارگیری از دریچه خطی صفر درجه ، شما ممکن است می توانید اهمیت ما در صفحه وب تماس بگیرید.