در همین نوع پمپ دوزینگ هم از به عبارتی مکانیسم دیافراگم استعمال دوزینگ پمپ میشود. هنگامی که همین محیط لبریز از مادهی شیمیایی موردنظر میشود، مهم توجه به کمی که تزریقشده است، آن ماده اهمیت سرعتی معین به مخزن دیگر وارد میشود. در این دسته از پمپهای دوزینگ پیستونی و دیافراگمی، محفظهی پمپ، بهوسیلهی پیستون و دیافراگم و دریچههای ورودی و خروجی، لبریز و خالی میشود. این نوع دوزینگ پمپ پیستونی و دیافراگمی، حیاتی دقت بالایی، تقریباً دبی ثابتی از فرآورده را در هر ساعت به مخزن تزریق میکند. همین سیمپیچ در فاصلهی هنگامی که کنترلکننده شتاب جریان را تهیه و تنظیم میکند، مواد شیمیایی را به مخزن تزریق می‌کند و همین مورد قضیه سبب ساز می شود که پمپ دوزینگ دقت کمتری پمپ دوزینگ پلانجری داشته باشد. یک پمپ دوز باید همیشه اذن تنظیم نرخ جریان را به شکل خطی بدهد و طراحی آن می بایست تکرارپذیری، تکرارپذیری و فشار حجم جابجا شده را تضمین کند. بعضی از دوزینگ پمپ ها از سیستم در دست گرفتن سرعت برای در دست گرفتن میزان دبی خروجی استفاده می کنند هم اکنون آنکه برخی دیگر اهمیت قابلیت و امکان تنظیم طول زد خورد و ارزیابی ولو های محل ورود و خروجی برای در دست گرفتن مقدار جریان و دبی می باشند. دوز پمپ ها، که به طور معمول ناچیز هستند، شتاب جریان مضاعف دقیقی را به جهت در دست گرفتن حداکثر فراهم می کنند . فناوری پمپ رفت و برگشتی می تواند اعتنا تکرار شونده حتی در تراز جریان ترازو گیری زیاد کم ۰٫۵ ۰٫۵ را فراهم کند. یکی از از شاخص هایی که دوزینگ پمپ را از پمپ های مشابه منقطع می نماید قابلیت و امکان تغییر تحول کورس رفت و برگشتی است. طراحی غلتکی اهمیت تولید مهر و موم ثابت روی لوله پمپ از سیفون شدن خودداری می کند. عموما همان نوع که از نام این پمپ ها مشخص می باشد رنج ظرفیت و دبی آندها نسبت به پمپ هایی مثل پمپ های سانتریفیوژ زیاد تحت خیس بوده ولی حیاتی توجه به نوع پمپ بضاعت و توان ایجاد فشارهای بسیار بالایی را دارا می باشند. در کلیه دوزینگ پمپ ها می اقتدار دارای تغییر و تحول کورس، نسبت دبی را تغییر داد. همانطور که ذکر شد، دوزینگ پمپ پیستونی و دیافراگمی، نوعی از پمپهای دوزینگ میباشند که برای تزریق مواد متفاوت به جریان آب و یا این که مایعات دیگر به عمل میروند. از آنجا که ماشین های ساختمانی در معرض وضعیت کار نامناسبی میباشند ، به احتمال فراوان تعدادی عیب پمپ های پیستونی به طور هم زمان شکل می دهد.