طرز عملکرد فشارشکن آب به این شکل میباشد که سپس از کارگزاری در محل موردنظر، روی فشار خاصی تهیه و تنظیم می­شود. و در شرایط دیگر، مصرف کننده ها، بر روی آب منزل یا این که محل مصرفشان، یک شیر فشار شکن کارگزاشتن میکنند. حساس یک دیافراگم پهناور می باشد که شیر اساسی را به فعالیت می اندازد. که اساسی پایلوت می باشد که به کمتر فشار حساس می باشد و به طور مستقیم شیر را به فعالیت می اندازد. همین گونه شیر یک المان با به جهت کمتر فشار دارد که به طور مستقیم شیر را به کار می اندازد. با یک پیستون می باشد که در قسمت عملیاتی شیر حساس شیر فشار شکن قورباغه ای کارگزاری شده است. یک اهرم دستی به شیر متصل می باشد که وظیفه در دست گرفتن جریان سیال را دارد . در همین تحقیق مراحل طراحی و تولید یک شیر فشارشکن هوای فشار بالا که فشار محل ورود متغیر بین 500 تا 400 بار را به فشار خروجی اثبات 350 بار تقلیل می دهد، ارائه شده است. مطابق استاندارد ASME فشار تنظیمی شیر اطمینان برای تجهیزاتی که تا فشار psi 70 عمل می کنند می بایست psi 5 فراتر از حداکثر فشار کارکرد تجهیزات بوده و این فشار به جهت مصرف کننده های بخار حیاتی فشار کاری میان psi 70 تا psi 1000، نهایتا 10% بخش اعظم از حداکثر فشار کاری تجهیزات در لحاظ گرفته شود. نیز چنین شیر های فشار شکن از حیث سیال کاری به دو سته هیدرولیکی و پنوماتیک تقسیم می شوند . انواع شیر فشار شکن اطمینان دیگ بخار چیست؟ همین شیر به طور گسترده در خطوط بخار به فعالیت می رود و در دست گرفتن فوق العاده ای در کاهش فشار اصلی نوسانات MPA 0.05 یا این که کاهش دارد. همین شیر ساختمان معمولی کوچکی دارد و اهمیت وزن یه خرده می باشد و به جهت کنترل جریان های کم فوق العاده می باشد. شیر فشار شکن مستقیم از وزن کمی برخوردار هست و در کنترل جریان های کم از این متاع به عمل می رود همینطور ساختمان این جنس به آسانی طراحی می شود و در حوزه های متمایز به عمل می رود. شیر فشار شکن و کاربرد آن چیست ؟ توجه فرمایید شیر فشارشکن قطعا می بایست در مداری طبق اهمیت الگوی تحت پایین نصب شود.