از قبیل مدت روزگار اجرای فعالیت یا این که گونه انجام کار می توانید از طریق دیتاها کاغذ تماس، اهمیت گروه آلپینو تماس بگیرید. این مهارت ها شامل موردها ذیل می شوند: تحلیل، بودجه بندی، ارتباط حساس مشتری، همکاری، ارتباط اهمیت افراد، تخمین بودجه، امور مالی، کارها حقوقی، مدیریت، حل مشکل، برنامه زمان بندی، آئین نامه های ساختمانی، آیین نامه های منطقه بندی. از این رو آن ها بایستی سابقه مربوط به جزئیات یک پروژه شامل هزینه کل، مواد آیتم استفاده و پیشرفت پروژه را نگه دارند. مهارت های فنی تخصصی: هر حرفه ای به غیر از مهارت های عمومی و دانش مربوط به آن رشته، مستضعف مهارت های تخصصی مربوط به آن رشته است. مهارت های تخصصی که یک معمار بایستی داشته باشد شامل موردها زیر می شود: رندرینگ معماری، طراحی با کامپیوتر، طراحی، نقشه کشی، طراحی صنعتی، مدلسازی، مفاهیم عملی و نظری طراحی، فعالیت نمودن با نرم افزار های مربوط به معماری و طراحی طراحی ساختمان پوران ساختمان. مهندسین معمار اگر نرم افزار اتوکد را بلد باشند، به راحتی هم می توانند کار اساسی محیط قابل انعطاف افزارAutoCAD Architecture را یاد بگیرند. مهارت های عمل تیمی: توانایی همکاری دارای دیگران و روحیه ی فعالیت گروهی، بخش با از مهارت های یک معمار است. برج جده که قرار میباشد به طول ۱۰۰۷ متر ساخته شود اولی برج در جهان می باشد که از ارتفاع یک km بالاتر میرود. مهارت های تحلیلی: معماران باید محتوا و گوشه و کنار طراحی را که ساخت کرده اند را شعور کنند. در همین راستا، مؤسسه ی تدریس عالی آزاد فن پردازان مبادرت به برگزاری زمان ی نرم افزارهای معماری و طراحی ساختمان کرده است تا عشق مندان بتوانند مهارت های تخصصی خود را ارتقا دهند. به تیتر مثال، معمار بایستی محل های سیستم های مکانیکی و طرز ی تأثیر عملکردهای آن ها را بر ساختمان را به مهربانی درک کرده باشد. منافع کلی تولید سازه های استوار به جهت دولت ها و سازمان های زیرنهاد بسیار قابل اساسی می باشد چرا که اساسی ایجاد بناهای پایدار علاوه بر بهبود مدیریت حوادث ساختمانی، کاهش هزینه های هنگفت سرویس ها شهری را هم به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال، بعضی از قوانین، تولید و ساز در برخی از وب سایت ها از قبیل تالاب ها و یا این که بخش ها سیل خیز را قدغن می کنند. برای همین کار نیاز است تا معمار حساس گروه ایجاد و ساز در تماس باشد تا در گزینه دسترس بودن و هزینه ی مصالح دعوا کند. هم چنین می بایست توانا باشند تا ظواهر کلی ساختمان را هنگام تکمیل مجسم کند.