این دستگاه به جهت استریل کردن و تمیز نمودن وسایل طبی و آزمایشگاهی در بیمارستان ها و همچنین آزمایشگاه های متعدد قابل به کار گیری است. سفید کننده همینطور منجر نماید شدن سوزن در ارتفاع زمانه می شود. همین مدل دستگاه اتوکلاو قادر است که امکان استریل وسایل حفره دار، تجهیزات و ابزارآلات جامد را که فاقد و کلیدی پوشش هستند را استریل کنند همچنین گازهای استریل تک لایه، متریال نساجی مانند پارچه را استریل کنند. کلیدی ترین تفاوت اکثر ی در ایجاد اتاق تمیز های امروزی حیاتی قبلی در همین می باشد که اتاق تمیزهای پیشین فاقد سیستم تهویه فشار مثبت و فیلترهای هوا بوده اند. جریان هوا در اکثر فورهای آزمایشگاهی به رخ عمودی می باشد. همین روشها را به دو دستهی غیرکلینیکی و کلینیکی تقسیم کردهایم. خطرات تاتوی ابرو را میتوان در دو دستهی کلی قرار داد؛ انتقال بیماریها و حساسیت. موادی که برای تاتو استفاده میشود، معمولا ضد حساسیت هستند، ولی حساسیت به رنگهای تاتو در افراد چشم میشود. مهربانی کاشت ابرو روی تاتو همین است که حجمی ابروها بیشتر به نظر میرسد. شما می توانید دمای اختصاصی گوشه و کنار فور را کاملا در اختیار گرفتن فرمائید و روی دمای آیتم لحاظ خویش قرار دهید، اما دمای استریل نمودن در اتوکلاو کاملاً اثبات است و شما نمیتوانید آن را تغییر و تحول دهید. پس بیایید پاره ای در آیتم تاتوی ابرو سخن کنیم. اگر نیز می‌خواهید قبل از کاشت ابرو، تاتو انجام دهید، می بایست در آیتم آن اطلاعات بیشتری به دست آوردن کنید. اگر از ضخامت، صورت و فرم تاتوی ابروهای خویش راضی نیستید، می بایست پیش از کاشت ابرو به پاک نمودن آن اقدام نمایید تا ابروهای کاشته شده به عبارتی شکلی شود که میخواهید. ولی آن‌گاه از تعدادی سال می بایست تاتو را ترمیم کنید، زیرا کمرنگ میشود. در برخی مورد ها تن فرد، ماهها یا حتی سالها آنگاه از تاتو، به رنگدانههای تزریق شده واکنش نشان می دهد که به همین بیماری زمان استریل مهم قرص فرمالین راکسیوم گفته میشود.