230 هزار تن گردوی تولید شده در ایران عمدتاً در بازارهای داخلی مصرف می شود. گردو ی ایرانی تنها گونه ای از این خانواده است که مغز آن از نظر خوراکی مصرف اقتصادی دارد . کلیه نهال های این مجموعه ، استاندارد و با بالاترین کیفیت و از ارقام اصلاح شده تجاری بوده و منشاء آن غالبا موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر و زیر نظر کارشناسان و محققین مجرب باغبانی و عاری از هرگونه آفات و بیماریها.و دارای گواهی بهداشت و شناسنامه دار تولید گردیده است. شهرستان ضیاءآباد استان قزوین یکی از قبله گاه های مهم تولید نهال گردو ضیاء آباد؛ در ایران است. یکی از مزیت های این نهال با سایر انواع نهال، میوه آن است که پوستی کاغذی دارد و زینت دهنده انواع آجیل هاست. نکته۴برای تولید میوه مرغوب و با کیفیت شاخه های یکساله را با شمارش ۳ تا ۵ عدد جوانه از اول آن کوتاه می کنیم در سالهای بعد دو عدد قوس تولید شده یک سالهشده و قانون هرس ۳ تا ۵ جوانه ای را روی یکی از این قوس ها اجرا می کنیم .

نهال گردوی گلدانی نهالستان ایران گردو فعالیت خود را از سال 1387 توسط آقایان مجیدبرزگر و صفدر افشاری هر دو فارغ التحصیل کارشناسی ارشد باغبانی در زمینه تولید نهال گردو پیوندی از دوره طرح کارشناسی ارشد در سطح 1000 مترمربع با بررسی روشهای نوین پیوند گردو و شناسایی ژئوتیپهای برتر استان و کشور شروع کرده و به مرحله تولید تجاری رسید. در این حالت فواصل کاشت نهالها به مراتب کمتر از سیستم احداث باغ بر روی پایههای پر رشد (استاندارد) است، به عبارتی کاشت نهالها به صورت نیمه متراکم انجام میشود تا کاهش عملکرد هر تک درخت (به دلیل پاکوتاهی و کم بودن سطح برگ) جبران شود. همانطور که قبلاً گفته شد زاویه بین شاخهها و تنه نهال باید به اندازه کافی باز باشد زیرا پس از گذشت چند سال زاویه مذکور کاهش خواهد یافت. در ۵ سال دوم به این علت که درختان با شرایط جدید کاشت به خوبی تطبیق یافته و ریشه های آنها در خاک گسترده شده است.

نهال گردو فرنور
تا به این ترتیب بتوانند درآمد بیشتری داشته و نتیجهی یک سال تلاش و زحمت خود را برداشت نمایند. مغز این میوه از لذیذترین خشکبارها بوده و ارزش غذائی بالائی دارد. برخی از گونه ها در محل نوک شاخه ها میوه می دهند و برخی از گونه ها در چندین نقطه جانبی شاخه ها به ثمر می نشینند. با وجود اینکه نفوذ نور به تاج درخت مطلوب بوده و رنگپذیری میوه و گل انگیزی در درخت را افزایش میدهد اما این سیستم برای پرورش درختان میوه زیاد کاربرد ندارد. در هر خوشهای این گیاه بین 6 تا 24 عدد گردو وجود دارد. در هر دو حالت زاویه بین شاخهها و تنه تا زمانی که نهال دارای شاخههای جوان و قابل انعطاف است باید با کمک تکههای چوب باز نگه داشته شود.

قیمت نهال گردو جمال درختی که هرس سنگین میشود تعداد جوانههای کمتری برای رشد شاخههایش در فصل بعد دارد، بنابراین مواد غذایی ذخیره شده در درخت به شاخهها و جوانههای کمتری قسمت شده و در نهایت شاخههای جدید رشد بیشتری خواهند داشت. بعضی سویه های گالزا، ژن مقاومت به اگروسین را از سویه K84 گرفته و به اگزوسین مقاوم شده اند لذا از سویه K1026 که ژن مقاومت به اگروسین آن غیر قابل انتقال به سایر باکتریهاست، استفاده میشود. این گیاه نسبت به مناطق سردسیری مقاوم است چرا که گلهای آن دیر باز می شوند و از این طریق خطر سرمازدگی آن کمتر است. نهال درخت گردو اسرائیلی پاکوتاه پس بهتر است برای احتیاط این واریته که گل نر آن نیز زودتر از گل ماده باز می شود، پس بهتر است برای احتیاط این واریته که گل نر آن نیز زودتر از گل ماده باز می شود نه فقط با ارقام نهال گردو بلکه با دونتیناک توأم و همراه کاشته می شود.

نهال گردوی گرمسیریاگر شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد نهال گردو روسی بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.