توسعهء تکنولوژی از ابزارهای با و مؤثر دستیابی به گسترش است.توسعه و بسط امکانات بهداشتی،درمانی،رفاهی،آموزشی، ارتباطی،امنیتی و غیره کلیدی دستاوردهای تکنولوژیکی قابل تصور و تحقق میباشد. کشورهایی که نتوانند به فراوانی از همین تکنولوژیها بهرهمند شوند در خطر آنند که در قیاس دارای بقیه ممالک جهان در کناره قرار گیرند و مردمان آن‌ها از جریان اصلی حیات سیاسی،اقتصادی و فرهنگی جدا بمانند.بنابراین ضروری هست همهء موانعی را که در رویه دستیابی افراد و ملتها به تکنولوژی اعم از تکنولوژی اطلاعاتی،آموزشی، فنی و غیره وجود دارد از در بین برداشته شود و همچنین از دنبالهرویها و تحریفهایی که شأن و استقلال ملتها را مخدوش میسازد جدا اجتناب شود. علم و تکنولوژی می بایست خدمتگزار انسانها باشند نیکی کد خدا آن ها درصورتیکه تکنولوژی جدای از علم و علم علمی مطمح حیث باشد پیامدهای سوئی خواهد داشت.هرچند تکنولوژی مسائل و ایراداتی به جهت انسانهای جامعه به همپا آورده هست البته با اتخاذ سیاست بنیادی و منطقی در انتخاب،اقتباس یا انتقال تکنولوژی می توان از مسائل ناشی از آن کاست و جامعه را به سمت توسعهء اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساماندهی نمود. در کتاب مبانی جامعه شناسی علم آمده است: اقتصاد این کشورها را می توان به دو بخش تقسیم کرد:اقتصاد سنّتی و اقتصاد نو. به عبارت دیگر سمعکهای هوشمند وایرلس این بضاعت و توان را دارند، که شنوایی دو موبایل را به جای شنوایی دو طرفه به جهت شخص آماده کنند. البته در شنوایی دو گوشی علاوه بر این‌که دو سیستم شنوایی وجود دارد، این دو سیستم اصلی همدیگر همکاری دارا هستند و میتوانند بر روی همدیگر تاثیرگذار باشند و یا متناسب حیاتی نیاز یکدیگر عملکرد خود را تغییر دهند. سمعکهای هوشمند برای فرد شنوایی دو طرفه مهیا میکنند، ولی سمعکهای هوشمند وایرلس برای فرد شنوایی دو موبایل فراهم میکنند. موتورهای پیشران الکتریکی همین هواپیماها نهتنها آلایندگیهای کربن مسافرتهای هوایی را حذف میکنند، بلکه تا ۹۰ درصد هزینهی سوخت، ۵۰ % هزینهی حفظ و ۷۰ % نویز را کاهش میدهند. پیشبینی شده می باشد که این نوع از فناوری در آینده می تواند به ایجاد مواد متفاوت شیمیایی یا این که سوختی و حتی گازهای زائد کمک کند. پزشکی اهمیت محاسبات و شبیهسازی رایانهای می بایست قوی به ارائهی ارزش مؤثر به هزینه به جهت بیماران، پزشکان و سازمانهای بهداشت و درمان باشد تا آنان را به جهت استعمال از این تکنولوژی تازه تشویق کند. رشد محقق بیش از آنکه جنبه تئوری داشته باشد ، جنبه عملی داراست و همچون تدریس دوره بالینی طبی هست که می بایست علاوه بر تدریس تئوریک یک زمان عملی را همراه اساتید پشت سر اخبار تکنولوژی ژان گذارد. همین فناوری آنچنان عمیق و گسترده وجود ندارد که بهزودی جایگزین طبابت شود؛ ولی می تواند به جهت نگرانیهایی که نیاز به پیگیری دارا‌هستند و قابلیت و امکان دسترسی به دکتر را ندارند، فناوری مفیدی باشند. در صورتی که شما هر دسته سوالی در ارتباط کلیدی چه جایی و طرز به کار گیری از اخبار فناوری تکنولوژی دارید، می توانید حیاتی ما در ورقه وب تماس بگیرید.