هدرز ها را می توان بر پایه ظاهری که دارند، در دستههای گوناگون دستهبندی کرد، بدین ترتیب کمپانی تولید کننده باید دارای اعتنا به نکتههایی چون مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک دسته از همین قطعه را طراحی کنند. اشکال هدرز را می توان در سه جور کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز می بایست کلیدی توجه به موضوعاتی زیرا افزایش قدرت هدرز، اعتنا به مقدار آلایندگی موجود و میزان تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از لوازمی هست که به جهت ارتقا شتاب و قدرت خودرو آیتم استفاده قرار میگیرد ، برای اینکه بتوانید نهایت راندمان را از خودرو پراید دریافت نمایید این آیتم یکی از موارد حتمی میباشد. طراحی و تولید مانیفولد به صورتی هست که مرحله آن صیقلی نمیباشد و زبر و ناصاف هم به حیث میرسد، از این جهت در هنگام بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، اما از آنجاییکه در طراحی و ایجاد هدرز پراید یورو4 فولادی از شیوه خمکاری استعمال شده است، سطح آن صاف و صیقلی چشم میگردد و به همین استدلال خروج گازهای آلاینده به بهترین وضعیت ممکن رخداد میافتد. در صورتی که بخواهیم در ارتباط با طراحی این قطعه بگوییم؛ می بایست گفت که همین قطعه سطحی تماما صاف و صیقلی دارد، چرا که در صورتی که اینچنین نباشد و بر بر روی تراز آن زبری چشم شود، این زبری مانع از خروج گاز میشود، بدین ترتیب ایجاد و طراحی همین قطعه را میتوان یک کار طاقت فرسا و تهیدست به دانش مخصوص در نظر گرفت. در یک تعریف‌و‌تمجید کلی می توان هدرز را یک قطعه فنی برای تیونینگ و همینطور تقویت موتور در حیث گرفت که در وقتی که قیمت اتومبیل بالا میرود و اشخاص بضاعت و توان خرید یک ماشین پرقدرت و اهمیت میزان مرغوب بودن را ندارند، مورداستفاده قرار میگیرد و آن را بر بر روی ماشین هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاری می‌کنند که کارگزاشتن همین قطعه سبب ساز بروز ویژگیهای مختلفی در خودرو هم میشود. در صورتی که در طراحی و ایجاد خودروی شما از قطعهی هدرز به کارگیری شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، اساسی شتاب و کارایی بهتری از خودرو بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از این قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در ارتباط اهمیت طراحی و تولید همین قطعه با دارد، زمان و هزینهای هست که شما می بایست به جهت آن در نظر بگیرید، ساخت هدرز را می توان یک فرایند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین ادله بخش اعظمی از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در حیث میگیرند که می بایست بهصورت جداگانه بر بر روی خودرو کارگزاری شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک به کارگیری نمیکنند. همین دو قطعه از حیث متاع و ساختاری اصلی یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی برای هر سیلندر یک خروجی در حیث گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا آمدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی اهمیت کمترین مقاومت از اگزوز اتومبیل بیرون می شوند و پروسهی انجام همین رخداد مهم هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه با مانیفولد، زیاد سرعت بالا و آسانتر میباشد و همین موضوع خویش می تواند بر خنکسازی موتور هم تاثیر داشته باشد. وقتی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط با هدرز فولادی پراید وب وب سایت خویش باشید.