ممکن می باشد پیشانی حلقه پیستون هم تیز یا گرد کرده باشد انحنای رینگی حیاتی پیشانی گرد فراوان ناچیز می باشد و معمولا به چشم دیده نمی شود. فقط ضعف پیستون های آلومینیومی بالا بودن ضریب انبساط حجمی آن ها می باشد . از مزایای آلومینیوم می اقتدار به سبکی و ضریب انتقال حرارتی بالا اشاره نمود در در مقابل آلومینیوم اهمیت معایبی چون ارزش بالا و انبساط دوچندان هست . حلقه ها در یک نقطه بریدگی دارا هستند در نتیجه می توان آن ها را به جهت نصب روی پیستون گشوده کرده و آنگاه در زمان قرار دادن پیستون در سیلندر آن ها ساختمان پیستون را عده کرد. همین پیستون ها به جهت موتور های بنزینی ساخته و بهینه شده اند . این ویژگی یعنی مقاومت در برابر دمای بالا به جهت رینگ موتور فوق العاده حیاتی است، چرا که همین قطعه که یک عدد از قطعات موتور خودرو به شمار می آید و همواره در معرض جايگاه حرارت بسیار بالایی است. معایب : انبساط فراوان در برابر حرارت ، قیمت گران. پیستون قطعه استوانهای رخ میباشد که در درون سیلندر، از طریق اتصال به شاتون حرکت رفت و برگشتی داشته و زمانهای موتور را به وجود میآورد. ازطرف دیگر،شاتون ازقسمتی که بامیل لنگ درگیراست حرکت دورانی می نماید وازقسمتی که باپیستون درگیراست،حرکت خطی میکند. در این پیستون تاج پیستون ، محل حلقه ها و دامن پیستون به رخ یک واحد و یک جا ساخته می شود . از شرکت های مطرح سازنده همین گونه پمپ ها می توان به 3 کمپانی بوش رکسروت آلمان، پارکر (دنیسون-پارکر) آمریکا و ایتون ویکرز آمریکا اشاره کرد. بوش و پیستون و حلقه چیست و کاربرد آن ها در موتور چیست؟ وقتی رینگ های پیستون را جمع می نماییم تنش اولیه در آن ها به وجود می آید و سبب می شود به جداره سیلندر فشار بیاورند. از دیگر علت های خرابی رینگ پیستون ها می قدرت به گرم شدن بیش از حد موتور اشاره کرد که در اثر ناچیز بودن آب داخل خودرو حادثه می افتد. گونه نخستین آن ها با نوار فولادی ریخته گری شده و همچنین یک چاک در بدنه است که از حیطه حلقه تا دامن پیستون کشیده شده است. پیستون های دو روزگار در موتور های دو زمان و کوچک نظیر موتور های موتورسیکلت ها و سم پاش ها نقش دارا هستند . کمتر سطح تماس پیستون و دیواره بوش یا این که سیلندر و در عاقبت کمتر اصطکاک و فرسایش این دو. فاصله حلقه پیستون فاصله در بین دو انتهای حلقه پیستون در وضعیت متراکم نشده است. شیار عمودی ضمن ساخت حالت ارتجاعی در بدنه پیستون در موقع انبساط قسمت راهنمای پیستون را مراقبت می کند.شیار در درمقابل انبساط بسیار عکس العمل نشان داده،بر بدنه پیستون،در چکیده که محور های گژن پین قرار دارد، بار متعددی وارد نمی شود.بیشترین نیرو به دامنه فعال پیستون که در سطح های عمود بر تکیه گاه گژن پین میباشد وارد می شود. هرگاه پیستون از حالت حداکثر خروج از مرکز عبور کند، باید در‌پی حلقه عکس العمل به سمت داخل پیستون حرکت کند. شیار عمودی،ضمن ایجاد شرایط ارتجاعی دربدنه پیستون درموقع انبساط ،قسمت راهنمای پیستون رامحافظتمیکند.شیاردرمقابل انبساط زیادعکس العمل نشان داده،منقبض میشود تا ازچسبیدن به سیلندر یاگژنپین جلوگیری شود. پیستون بیضی صورت زمانی گرم شودبه شرایط دایره ای کامل درمی آید.برای سهولت حرکت پیستون درسیلندروجلوگیری ازگیرکردن آن دراثرانبساط درسیلندر،لازم می باشد لقی یه خرده در بین پیستون وسیلندر پیشبینی شود.دراین مسافت کم،قشرنازکی ازروغن قرارمیگیرد وفاصله راپرمیکند.ضمن آنکه اصطکاک ایجادشده راتقلیل میدهد،ازسایشسریع آن دونیز می کاهدو موجب تبادل حرارت میگردد.مقدارلقی پیستون درحالت سردبودن موتور،زیادتراست،ولی باگرم شدن موتور پیستون سریعتر انبساط پیداکرده،لقی آن باسیلندر کمترمیشود.علت انبساط بیشترپیستون دوعامل است:یکی گرمای بیشتری که به پیستون تاثیرمیکندودیگری ضریب انبساط زیادترپیستون آلومینیمی نسبت به سیلندر چدنی.پیستونهای بیضی صورت که برای خودداری ازچسبیدن پیستون به سیلندر(گریپاژ)ساخته میشودبا بعد ها خاصی طرح میگرددبطوری که قطرپیستون که درمحور تکیه گاه گژن پین قرارداردبه ترازو 0/15 میلیمتر ازقطردیگرکوچکتراست وقطرپیستون درروی محور45 مرتبه ای نسبت به محور0/075 میلیمتر،کوچکترازبزرگترین قطرپیستون است. 1- ایجاد شیار افقی در ساختمان پیستون، که به آن سد حرارتی گفته می شود. فرسایش شعاعی پیستون : از عواملی که سبب ساز فرسایش پیستونها میگردد می توان به بعد ها اشتباه پیستون، خلل در احتراق و وجود مواد خورنده اشاره کرد. فساد حلقه : فرسایش مهره رینگ، سرریز شدن سوخت، صاف شدن رینگ و مشکلات موجود در مونتاژ نخستین مواقعی هستند که سبب آسیب دیدن رینگ میشود. رینگ های جرم غالبا از چدن ساخته می گردند در برخی موتورهای دیزل و پر توان از رینگهایی به کار گیری می شود که از چدن نشکن ساخته شده اند. به جهت دوری از زدن پیستون در اکثری از موتور ها از پیستون هایی به کار گیری می شود که گژن پین آنها اندکی خارج از مرکز است.این بیرون از مرکزی به طرف دامنه پیستون میباشد که منزله تراز فشار گیر کلیدی (شکل ۱۰) عمی می کند. این پیستون ها عمده در پیشین ساخته میشدند و با خاصیت لغزشی خوبتر و انبساط کاهش هستند. در صورتی که شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در مورد پیستون چیست علم ها نهم بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.