در مراحل شیرینسازی و تصفیهی گاز طبیعی از پتاس به جهت حذف اسیدهای آلی و ترکیبات گوگردی به کارگیری میشود.، دی اکسید کربن، گوگرد تری اکسید و نیتروژن تری اکسیدی که در جریان گاز وجود دارد به کمک پتاس جذب و حذف میشوند. از هیدروکسید پتاسیم به جهت ساخت سایر ترکیبات پتاسیم مانند پرمنگنات پتاسیم، کربنات پتاسیم، فسفات های پتاسیم مانند دی فسفات تترا پتاسیم، برومات پتاسیم، یدات پتاسیم، سیانید پتاسیم، تولید رنگدانه ها، ایجاد شیشه، تولید صابون های مایع با میزان مرغوب بودن بالا، خنثی سازی محلول های اسیدی و در ایجاد مواد شیمیایی به کارگیری می شود. در طی فرایندهای پالایش نمودن نفت و محصولات ساخت شده از گاز طبیعی، همین ماده نیز در حذف اسیدهای آلی و اما ترکیبات گوگرد تاثیر به سزایی دارد. این ماده غیرقابل اشتعال میباشد و در تولید مواد شیمیایی زیرا پرمنگنات پتاسیم ، پالایش نفت و ایجاد بنزین و ترکیبات پاک کننده گزینه به کار گیری قرار می گیرد. KOH، مانند NaOH، به عنوان منشاء OH−، یک آنیون کلیدی ویژگی هسته دوستی بالا عمل می‌کند که می تواند به پیوندهای قطبی، نیز در مواد معدنی و نیز در مواد آلی، حمله کند. قابل احتراق نیست، ولی تماس حساس آب یا این که رطوبت ممکن می باشد گرمای کافی برای اشتعال مواد قابل احتراق ساخت کند. در هنگام ساخت بیودیزل از روغن ها و چربی ها، نقش کاتالیزور را بازی می کند. در تولید باتریها پتاس به سدیم هیدروکسید ترجیح داده میشود، همین ماده تحت تیتر یک الکترولیت نیز در سلول های سوختی کار می کند. هیدروکسید پتاسیم (KOH)، که معمولاً به عنوان پتاس سوز آور شناخته می شود ، حساس استفاده از الکترولیز کلرید پتاسیم دارای فناوری سلول غشایی ایجاد می شود. همین ماده دارای الکترولیز کلرید پتاسیم اصلی فناوری سلول غشایی تولید می شود. به جهت ساخت هیدروکسید پتاسیم تا آخرها قرن نوزدهم از واکنش کربنات پتاسیم دارای محلول هیدروکسید کلسیم بدست می آمد اما نیز هم اکنون از مراحل الکترولیز محلول کلرید پتاسیم بهره برداری می شود. این جور نمک گهگاه در صنایع غذایی و آشامیدنی به عنوان جایگزینی برای نمک ساختهشده از کلرید سدیم به کارگیری میشود. مخلوط فسفوروس اسید دارای پتاس به طور منظم بر روی گیاهان اسپری می گردد تا از بیماریها و آفات گیاهان پیشگیری شود. تاسیم هیدروکسید خالص می تواند از واکنش سدیم هیدروکسید دارای پتاسیم بدست آید. در صورا به کارگیری از این ماده حالتی نرمتر از صابونهای بی آلایش ساخته شده کلیدی سدیم هیدروکسید دارند. به عامل پایداری بالا و نقطه ذوب تقریبا کم، این ماده غالباً به شکل گلوله یا میلهای ذوب میشود؛ همین ساختارها سطح کمتری دارا‌هستند ریلکس خیس جابه جا میشوند. جهت مطالعه درباره آناتومی حشرات از پتاسیم هیدروکسید در آزمایشگاه استفاده میگردد، همینطور از پتاس برای تهیه و تنظیم یک سری ماده شیمیایی که پتاسیم دارند مثل پتاسیم آلومینات، فرمالیت، برومید و … اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات دوچندان عمده در آیتم پتاسیم هیدروکسید ساختار لطفا به بازدید از وب سایت ما.